Trends in mobiliteit volgens de RAI

1005 keer bekeken 0 comments

Wij spraken 35 partners over de toekomst van mobiliteit. Al deze partners spraken vanuit hun eigen mobiliteitsterrein. Deze gesprekken geven veel inzicht in de verwachte trends. Wij zijn benieuwd naar jouw reactie op deze trends. Meld je aan en geef je reactie! Via onderstaande button kan je een account maken om te kunnen mee praten als je dat nog niet hebt gedaan.

ACCOUNT AANMAKEN

Quirijn Teunissenis werkzaam bij de RAI-vereniging . RAI Vereniging is een vereniging waarin fabrikanten en importeurs van alle voertuigen en de diverse schakels daarbij in de markt zich hebben georganiseerd.

Trends in Mobiliteit in 2030

Hoe ziet mobiliteit in Nederland er over pakweg 20 jaar uit? Wat zijn de belangrijkste veranderingen waarmee ons dichtbevolkte en mobiele land te maken krijgt? Waar liggen de kansen en bedreigingen? Om op die vragen antwoord te krijgen, ontwikkelde RAI Vereniging 'Trends in mobiliteit in 2030'. RAI Vereniging signaleert in dit visiedocument negen belangrijke trends die invloed zullen hebben op het voertuiggebruik in 2030.

Trends

 • Flexibelere mobiliteitskeuzes;
 • De zoektocht naar alternatieve brandstoffen intensiveert;
 • Schaarste dwingt tot innovatie;
 • Senioren blijven langer mobiel;
 • Mobiliteit wordt steeds slimmer;
 • Politiek blijft onvoorspelbaar;
 • Het Nieuwe Werken beïnvloedt verstedelijking en mobiliteitsgedrag;
 • Rendementsdruk dwingt branches tot andere verdienmodellen;
 • Betalen naar gebruik wordt de standaard.

2030
In de praktijk betekenen deze ontwikkelingen dat er een verschuiving gaat plaatsvinden naar het delen van vervoermiddelen, flexibel gebruik en leenconcepten. Beschikbaarheid wordt  belangrijk dan bezit. Bij de jonge doelgroep is die verschuiving al duidelijk waarneembaar. Er komen andere verdienmodellen, andersoortige voertuigen en andere mobiliteitsconcepten. Én betalen naar gebruik wordt de standaard.

Mobiliteitsoplossing
De toenemende vraag naar kleine auto's (downsizing), in combinatie met lagere omzetten, dwingt autofabrikanten tot het aanbieden van een 'totale mobiliteitsoplossing'. Die oplossing bestaat niet alleen uit meer en andere voertuigen, maar ook uit bijvoorbeeld andere producten, zoals batterijen en elektriciteit.

In de hele sector zal de concurrentie toenemen, ook in het aftersaleskanaal. Er zullen samenwerkingsverbanden ontstaan met energiemaatschappijen en met leveranciers van mobiliteitsdiensten om de consument in de toekomst een compleet pakket te kunnen leveren, waarin fietsen, scooters, OV en deelconcepten zijn opgenomen.

De rol van importeurs verandert, waarbij meer de nadruk komt te liggen op lokale marketing en minder op fysieke distributie.

Trends in techniek en omgeving

Quirijn Teunissen geeft aan dat nu de gemiddelde bezetting van een auto per dag slechts op een aantal procent ligt. Het is de sector duidelijk dat in de toekomst met minder auto's dezelfde bezetting zal kunnen worden gerealiseerd, zeker wanneer deelconcepten op grotere schaal de intrede doen. Dit, in combinatie met de langere levensduur van voertuigen, zal er toe leiden dat het aantal voertuigen zal afnemen.

Ongetwijfeld zal de autonome auto daarin een belangrijke rol gaan spelen. Maar een volledig autonome auto zal nog wat tijd vragen.  Dat heeft te maken met de vele externe variabelen die een rol spelen voor de techniek en ook de randvoorwaarden in bv regelgeving en bij verzekeringen zullen nog om tijd vragen.

Daarbij tekent Quirijn Teunissen aan dat veel auto's al deels autonoom zijn resp. autonome functies hebben bijv. parkeren. Een bedrijf als Nissan wil in 2018 met een volgende innovatie op het terrein van autonoom rijden komen.

Voertuigen zijn in steeds grotere mate al in staat om te communiceren. Dat gebeurt al, vaak zonder dat je het weet. Door e-call zullen alle auto's hiertoe in staat zijn.

In de sector  wordt vooral ook gekeken naar demografische trends waarbij enerzijds de trek naar de stad wordt gezien en anderzijds de leegloop van omliggende gebieden. Dit leidt tot verschillende ontwikkelingen waarbij voor in de stad andere oplossingen gezocht worden dan voor de buitengebieden. In de stad zullen minder kilometers gemaakt worden en in de periferie van de stad meer kilometers. In de stad zal de last mile problematiek de motor voor innovatie zijn. Bijv. Opel gaat binnenkort komen met een auto met fiets (integraal ontwerp).

Ook kleinere auto's. Toyota heeft in Grenoble een pilot.

De klimaat- en milieudruk en de ruimtedruk speelt  ook een belangrijke rol. Onmiskenbaar vloeit daaruit verder het downsizen van autogebruik . Belangrijke thema's voor de komende jaren zijn dan:

 • Efficiëntere voertuigen
 • Kleinere voertuigen
 • Zuinige voertuigen
 • Deel voertuigen
 • Trends in de markt

Autofabrikanten zullen zich meer en meer ook als dienstverlener gaan profileren, aanbieder van mobiliteitsconcepten naast aanbieder van voertuigen. Voorbeelden zijn al Mercedes met Car-to-go en importeur PON (VW) met een stevig belang in Greenwheels en Gazelle fietsen.

De sector zal meer en meer met twee dynamieken te maken krijgen wat ook terug te voeren is op de plek in de markt. Fabrikanten zullen  zich meer en meer gaan oriënteren op de langere termijn en importeurs zullen natuurlijk zich dienen te blijven richten op het commerciële, korte termijn , belang.

Naar verwachting zal het aantal importeurs in samenhang met die trends van deling en minder voertuigen wel gaan afnemen.

Een mogelijk ontwikkeling is dat autofabrikanten zich ook op de markt en vraag van collectief vervoer gaan richten resp op mobiliteitsconcepten die een collectiever vervoer mogelijk maken bv via deelconcepten waarbij een dienst wordt aangeboden. (op dit moment zijn er in NL 10 000 deelauto's , zie ook http://kpvvdashboard-4.blogspot.nl/)

Dit zal leiden tot verdienmodellen discussie. Uitgangspunten hiervoor zullen mee veranderen . BV niet zozeer het voertuig maar  het onderhoud.

Trends bij de reiziger

Verandering in mobiliteit hangt samen met de vraag wat de kwaliteit van bestemmingen is en de ontsluiting voor meerdere vormen. Ketenaanbod en hoge kwaliteit van mobiliteit en locaties.

Voor de reiziger blijft comfort het belangrijkste. Overstappen werken negatief hierbij.

De ontwikkelingen rond de electrische fiets , m.n. ook de snellere typen (speedelecs) zullen bepaalde groepen aan gaan spreken en over steeds meer afstanden een concurrent voor de auto vormen. Traditioneel wordt een gelijk aantal reizen over een afstand van 0 tot 7,5 km met auto en fiets afgelegd. Door de opkomst van de e-bike verschuift de afstand van deze reizen. Met andere woorden: ook op langere afstanden wordt de fiets een volwaardig alternatief van de auto. De speed pedelec zal deze afstand (en dus het aantal reizen) nog verder doen toenemen.Dit brengt wel een fiets infra opgave mee ( snelfietspaden) , niet alleen qua capaciteit maar vooral ook qua slimme  routering.

Van virtuele mobiliteit wordt niet veel effect op reizigerskilometers verwacht. Veel werk vraagt om ontmoeting. Mogelijk dat kantoormeters afnemen maar dat zegt niets over de reis behoefte. Centrale flex vergaderplekken brengen ook mobiliteitsbehoeften met zich mee.

Internetshopping heeft een stevige invloed binnen goederenvervoer. Met name ook de retourstromen zullen dit verkeer verder intensiveren. Dit is ook voor marktpartijen niet houdbaar. Overheden kunnen hier wat aan doen door te intensiveren op stedelijke distributie overslag voor de heavy voertuigen  en gereguleerde binnenstedelijke belevering.

Aangaande regelgeving klimaat. Verder brengt  

Ten aanzien van de milieu aspecten stelt QT dat regelgeving techniek neutraal dient plaats te vinden.  Test protocollen zijn verouderd en leiden op de globale schaal tot verschillende uitkomsten. Dat is een onderwerp dat al jaren speelt bij fabrikanten en de sector.

Verder brengt Quirijn Teunissen  graag nog onder de aandacht  de BedrijfsAutoRAI. Deze vindt in de derde week van oktober plaats. Op de donderdag van de beurs (22 oktober) vindt er een dag speciaal voor decentrale overheden plaats. Deze wordt gecoördineerd vanuit het secretariaat van de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie. Tijdens deze dag verzorgen de Rai vereniging en hun  partners verschillende inhoudelijke sessies over ontwikkelingen in mobiliteit en technologie. Daarnaast is de beurs natuurlijk toegankelijk. "Graag zou ik jullie hiervoor uitnodigen. In de komende dagen wordt het programma op de website verder ingevuld – nagenoeg alle inhoudelijke sessies staan open voor jullie dus weest vooral welkom".

Images

0  Comments